Bezige ouders

Waarom ouderparticipatie?

Wat kunnen ouders aan de school bieden?

 • De inbreng van de know-how van ouders (computerdeskundige, loodgieter, personeelsmanager, verteller, kunstenaar) kan de school extra-leven inblazen.
 • Ouders zijn externen. Ze hebben een andere kijk op de school. Ze zien wat leerkrachten en directies niet meer zien, ze zijn een spiegel.
 • Ouders zijn de eerste opvoeders van hun kind. Hun bekwaamheid kan de leerkrachten helpen probleemgevallen vlugger te signaleren en samen op te vangen. Het leerproces kan zo vergemakkelijken.
 • Ouders die betrokken worden bij de school werken ook thuis onderwijsondersteunend. Thuis- en schoolcultuur worden op elkaar afgestemd. Dat zorgt uiteindelijk ook voor betere resultaten van de kinderen.
 • Ouders kunnen het leerproces daadwerkelijk ondersteunen (leesmoeders, hulp bij uitstappen, zwemouders,…).
 • Ouders zorgen via de werkgroepen voor organisatie en extra-mankracht bij allerhande feesten en inkomsten.

Wat kan de school aan de ouders bieden?

 • Scholen kunnen ouders informeren over onderwerpen als faalangst, pesten, omgaan met moeilijke kinderen, taalontwikkeling, studierichtingen. Zo ondersteunen ze ouders als de eerste opvoeder van hun kind.
 • Scholen kunnen ouders uitnodigen om mee te doen met activiteiten in en buiten de klas. Leg de nieuwe rekenmethode op school uit. Vertel hoe ze hun kind kunnen helpen bij huiswerk. Scholen ondersteunen zo ouders als eerste leerkracht van hun kind.
 • Geef ouders een eigen plaats om met andere ouders, maar ook met leerkrachten én directie samen over de school te denken.

Meer lezen

“De betrokkenheid van ouders bij het schoolleven verhoogt de leerkansen van hun kinderen!” Ouders hebben er dus alle belang bij om het contact met de school warm te houden maar ook voor scholen is het belangrijk om op de best passende manier de communicatie met ouders aan te gaan. Dergelijke scholen willen ouders informeren, maar willen ook zelf door hen geïnformeerd worden. Scholen proberen ouders het schoolleven zo veel mogelijk actief te laten mee-maken en nodigen hen uit om op bezoek te komen, hun competenties te benutten, om initiatief te tonen, mee beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Dit doet de school omdat ze gelooft dat een actieve ouderparticipatie bijdraagt tot een krachtige leeromgeving die alle partijen ten goede komt.

Meer lezen

Meer lezen

Ouders on the MOVE

 • Het ondersteunen van het warm en positief schoolklimaat
 • Overlegmomenten (zie whiteboard, kalender of website onder Bezige ouders)
 • De vinger aan de pols houden – brugfiguren
 • Verwelkomen van (nieuwe) ouders (+ op de kick-off)
 • Het afsluiten van het schooljaar met de organisatie van een picknick (en andere laagdrempelige ontmoetingsmomenten)
 • Ouders trachten te mobiliseren voor activiteiten

Op het whiteboard hangen ook foto’s van onze leden met hun kind(eren). Zit je ergens mee, spreek ons gerust aan!

We zoeken ook nog leden, vooral ouders die kinderen in het lager hebben zitten (om zodoende vertegenwoordiging per klas te hebben).

Je kan ons bereiken op ootm@freinetonthemove.be.

De klasouders

In elke klas worden één of meerdere klasouders aangeduid die de leerkracht ondersteunen bij diverse klas- en/of buitenschoolse activiteiten. Bij de organisatie van uitstappen, vervoer, knutselmomenten, organisatie van een picknick, activiteiten i.s.m. Natuurpunt (MOS), helpt mee de klasvergadering voor te bereiden en is het aanspreekpunt voor ouders van de klas.

 • Het maken van (korte) bindteksten ter verduidelijking van e-mails naar de ouders van de klas
 • Het versturen van e-mails naar de ouders van de klas t.a.v. de leerkracht/de directie
 • Klassen met een WhatsApp groepje: korte berichtgeving via dit kanaal (korte info/vragen, regeling act., vervoer, vraag van de klas, …)
 • Hulp/ondersteuning zoeken bij activiteiten binnen en buiten de school
 • Regelen van vervoer bij activiteiten
 • Zorgen voor attenties voor de leerkracht
 • Een eventueel aanspreekpunt voor ouders
 • Via de klasouders info doorgeven vanuit OOTM

De schoolraad

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld.

De schoolraad is samengesteld uit:

 • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel
 • 3 leden verkozen door en uit de ouders
 • 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus
 • de directeur van de school

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

De schoolraad is samengesteld uit:

 • De directeur
 • 3 personeelsleden
 • 3 ouders
 • 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus.

Extra begeleiding door ouders

Verwachtingen bij begeleiding van ouders van uitstappen

Freinetschool on the MOVE is erg blij dat we bij uitstappen en activiteiten hulp krijgen van ouders. We stellen dit enorm op prijs! Bedankt!

Om deze samenwerking steeds gestroomlijnd te laten verlopen, stelden we onze verwachtingen op papier.

 • Als begeleider heb je een constante verantwoordelijkheid gedurende de hele activiteit.
 • Als ouder kan je geen andere (eigen) kinderen (buiten de leerlingen van de klas) meenemen tijdens je begeleiding van een activiteit.
 • We vragen de ouders op tijd te zijn voor de briefing (meestal een 10 min voor de activiteit)
 • Als je tijdens de briefing een aantal kinderen toegewezen krijgt, draag je daar gedurende de hele activiteit zorg voor.
 • Wanneer er met auto’s gereden wordt, is het erg belangrijk dat steeds alle verkeersregels gerespecteerd worden! Tevens dienen alle kinderen een autogordel te dragen en moet er vooraan in de autostoel steeds een verhoogje zijn!
 • We hanteren steeds de regel ‘samen uit, samen thuis’. De leerkracht geeft signaal wanneer er samen vertrokken kan worden. Zo blijft de leerkracht steeds een overzicht behouden. Ook na de activiteit keren alle kinderen samen terug naar school.
 • Op uitstap respecteren we steeds de afspraken en regels van onze school (ook i.v.m. voeding).
 • Tijdens de pauzes (wc-bezoek, koeken-en fruittijd, middageten,…) proberen de ouders alle kinderen te helpen. Als we ook de praktische taken (laarzen uitdoen, handen wassen,…) samen opnemen, is alles snel klaar.

Verwachtingen bij begeleiding van ouders bij zwemmen

Freinetschool on the MOVE gaat vanaf de 3e  kleuterklas 2x zwemmen. Voor het aan- en uitkleden en om mee een oogje in het zeil te houden, vragen we begeleiding van ouders.

Om deze samenwerking steeds gestroomlijnd te laten verlopen, stelden we onze verwachtingen op papier.

 • Als begeleider heb je een constante verantwoordelijkheid gedurende de hele activiteit.
 • De begeleiders mogen, in gepaste zwemkledij, mee in het water.
 • We houden steeds alle kinderen in de gaten, niet alleen je eigen kind.
 • Kinderen die moeten plassen, worden steeds begeleid.
 • We verwachten dat de kinderen in het water blijven zodat ze geen kou vatten. Vanzelfsprekend wordt er ook niet gelopen in het zwembad.
 • Indien een kind zich anders gedraagt of moeilijk doet door de aanwezigheid van zijn ouder, wordt de begeleiding herbekeken.

Bedankt voor het respecteren van deze afspraken!
We kijken uit naar een mooie samenwerking.