Ouderparticipatie

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie kan op onze school op verschillende manieren.

 • Mee ‘Denken’:

Je kan als ouder mee nadenken over de uitwerking van de verschillende werkgroepen, zoals: kampweek, eetdag, wandeling, tuin- en klasdag, ateliers, lees- en leerplein, …

 • Mee ‘Doen’:

Je kan als ouder participeren en ondersteunen bij praktische dingen, zoals: activiteiten, evenementen, workshops, klusjes, vervoer en begeleiding bij uitstapjes, soep maken, voorlezen, …

 • Mee ‘Plannen’ – Ouders On the MOVE:

Je kan als ouder ouderparticipatie mee uitwerken en mee nadenken over wat we als ouders kunnen betekenen om Freinet levend te houden.

OOTM wil samen school maken:

 • Ondersteunen van een warm en positief schoolklimaat.
 • Aanspreekpunt voor ouders.
 • Brugfunctie tussen de ouders en de school.
 • Maandelijkse vergadering om mee na te denken over inhoudelijke thema’s.
 • Verwelkomen van (nieuwe) ouders.
 • Afsluiten van het schooljaar met de organisatie van een picknick (en andere laagdrempelige ontmoetingsmomenten).
 • Ouders motiveren en enthousiasmeren om betrokken te zijn en te participeren.

“De betrokkenheid van ouders bij het schoolleven verhoogt de leerkansen van hun kinderen!” Ouders hebben er dus alle belang bij om het contact met de school warm te houden maar ook voor scholen is het belangrijk om op de best passende manier de communicatie met ouders aan te gaan. Dergelijke scholen willen ouders informeren, maar willen ook zelf door hen geïnformeerd worden. Scholen proberen ouders het schoolleven zo veel mogelijk actief te laten meemaken en nodigen hen uit om op bezoek te komen, hun competenties te benutten, om initiatief te tonen, mee beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Dit doet de school omdat ze gelooft dat een actieve ouderparticipatie bijdraagt tot een krachtige leeromgeving die alle partijen ten goede komt.

We zoeken ook nog leden, om zodoende vertegenwoordiging per klas te hebben.

Bij vragen, ideeën, … kunnen jullie ons bereiken via  Smartschool (Ouders on the MOVE) of op  ootm@freinetonthemove.be

 

 

De klasouders

In elke klas stellen één of twee klasouders zich kandidaat die de leerkracht ondersteunen bij diverse klas- en/of buitenschoolse activiteiten.
Wie:
– Enthousiaste ouders die andere ouders warm kunnen maken om mee te participeren.
– Ouders die graag organiseren en duidelijk kunnen communiceren.

Wat:
– Helpt bij de organisatie van uitstappen
– Regelt vervoer bij activiteiten
– Is het aanspreekpunt voor ouders van de klas
– Vraagt hulp van andere ouders voor ondersteuning bij activiteiten binnen en buiten school
– Zorgt voor attenties voor de leerkrachten
– Regelt de soeplijst
– Neemt het initiatief om te starten met de klaspot
– Volgt de schoonmaaklijst van de klas op

Communicatie:
– Krijgt van de leerkracht de juiste concrete info om verder door te communiceren aan de ouders van de klas Bv. Om een planning voor vervoer te maken.
– Krijgt info vanuit OOTM via een afzonderlijke WhatsAppgroep met alle klasouders om verder door te communiceren aan de ouders van de klas. Deze WhatsAppgroep wordt enkel gebruikt om eenzijdig vanuit OOTM naar de klasouders te communiceren
– Herhaalt oproepen van de leerkracht en OOTM zo snel mogelijk
– Kan OOTM bereiken met vragen en bedenkingen via Smartschool of een privébericht
– Maakt korte berichtgeving in de WhatsAppgroep van de klas (korte info/vragen, regeling activiteiten, vervoer, vraag van de klas, …)
– Zorgt er voor dat alle ouders op de hoogte zijn. Indien zij niet in de WhatsAppgroep van de klas zitten, brengt de klasouder hen via Smartschool op de hoogte.
– Neemt aan het begin van het schooljaar deel aan een overleg met OOTM om de rol van klasouder toe te lichten.

Visie klas WhatsAppgroep

In elke klas kan een WhatsAppgroep gemaakt worden om sneller en vlotter te communiceren.

Wie:

 • De klasouders beheren de WhatsAppgroep.
 • Indien er ouders niet in de groep zitten, bezorgt de klasouder hun de info via Smartschool.

Communicatie:

 • De klasouder deelt info/vragen van de leerkracht
 • De klasouder deelt info/vragen vanuit OOTM
 • De klasouder herhaalt oproepen
 • Ouders kunnen een vraag stellen indien iets niet duidelijk is

Participatie:

 • De klasouder krijgt van de leerkracht of OOTM de juiste concrete info om verder door te communiceren aan de ouders van de klas om bv. een planning voor vervoer te maken.
 • De klasouder vraagt hulp van andere ouders voor ondersteuning bij activiteiten binnen en buiten school.
 • De klasouder maakt de andere ouders warm om te participeren.

De WhatsAppgroep is geen forum om te klagen en ventileren. Indien ouders niet akkoord gaan of ontevreden zijn over dingen kunnen zij de leerkracht rechtstreeks aanspreken of de klasouder (als tussenpersoon) persoonlijk aanspreken of sturen. Indien dit toch gebeurt spreekt de of andere ouders de desbetreffende ouder hierover aan.

De werkgroepen

Een werkgroep houdt in:

 • 1 leerkracht
 • 1 OOTM
 • ‘denkers’: worden ook ingezet om ouders aan te spreken deel te nemen aan activiteiten.
 • 1 trekker: wordt aan de start aangeduid om te bewaken dat er, aan de hand van het draaiboek, een bepaalde structuur bewaard wordt.

Wat:

 • Lees- en leerplein
 • Leesouders
 • Eetdag(en)
 • Sint
 • Praatcafé’s
 • Wandeling Samen on the MOVE
 • Dag van het kind
 • Kampweek
 • Paasontbijt
 • Movestock
 • Einde schooljaar Picknick
 • Tuin- en klusdagen
 • Soep op school
 • Kienavond
 • Ateliers

Communicatie:

 • Belangrijk dat OOTM / leerkracht er voor zorgt dat er een draaiboek op de drive gemaakt wordt bij een 1e maal activiteit. Indien er een draaiboek is, dit aanbieden en zorgen dat dit verder uitgewerkt wordt zodat activiteiten naar de toekomst vergemakkelijkt worden.
 • De werkgroep werkt de praktische kant van het evenement uit en zoekt naar andere ouders die tijdens het evenement zelf willen mee helpen.
 • Het draaiboek wordt gebruikt als leidraad van het evenement.
 • Na het evenement evalueren en draaiboek indien nodig aanpassen.

De schoolraad

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld.

De schoolraad is samengesteld uit:

 • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel
 • 3 leden verkozen door en uit de ouders
 • 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus
 • de directeur van de school

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

De schoolraad is samengesteld uit:

 • De directeur
 • 3 personeelsleden
 • 3 ouders
 • 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus.

Extra begeleiding door ouders

Verwachtingen bij begeleiding van ouders van uitstappen

Freinetschool on the MOVE is erg blij dat we bij uitstappen en activiteiten hulp krijgen van ouders. We stellen dit enorm op prijs! Bedankt!

Om deze samenwerking steeds gestroomlijnd te laten verlopen, stelden we onze verwachtingen op papier.

 • Als begeleider heb je een constante verantwoordelijkheid gedurende de hele activiteit.
 • Als ouder kan je geen andere (eigen) kinderen (buiten de leerlingen van de klas) meenemen tijdens je begeleiding van een activiteit.
 • We vragen de ouders op tijd te zijn voor de briefing (meestal een 10 min voor de activiteit)
 • Als je tijdens de briefing een aantal kinderen toegewezen krijgt, draag je daar gedurende de hele activiteit zorg voor.
 • Wanneer er met auto’s gereden wordt, is het erg belangrijk dat steeds alle verkeersregels gerespecteerd worden! Tevens dienen alle kinderen een autogordel te dragen en moet er vooraan in de autostoel steeds een verhoogje zijn!
 • We hanteren steeds de regel ‘samen uit, samen thuis’. De leerkracht geeft signaal wanneer er samen vertrokken kan worden. Zo blijft de leerkracht steeds een overzicht behouden. Ook na de activiteit keren alle kinderen samen terug naar school.
 • Op uitstap respecteren we steeds de afspraken en regels van onze school (ook i.v.m. voeding).
 • Tijdens de pauzes (wc-bezoek, koeken-en fruittijd, middageten,…) proberen de ouders alle kinderen te helpen. Als we ook de praktische taken (laarzen uitdoen, handen wassen,…) samen opnemen, is alles snel klaar.

Verwachtingen bij begeleiding van ouders bij zwemmen

Freinetschool on the MOVE gaat vanaf de 3e  kleuterklas 2x zwemmen. Voor het aan- en uitkleden en om mee een oogje in het zeil te houden, vragen we begeleiding van ouders.

Om deze samenwerking steeds gestroomlijnd te laten verlopen, stelden we onze verwachtingen op papier.

 • Als begeleider heb je een constante verantwoordelijkheid gedurende de hele activiteit.
 • De begeleiders mogen, in gepaste zwemkledij, mee in het water.
 • We houden steeds alle kinderen in de gaten, niet alleen je eigen kind.
 • Kinderen die moeten plassen, worden steeds begeleid.
 • We verwachten dat de kinderen in het water blijven zodat ze geen kou vatten. Vanzelfsprekend wordt er ook niet gelopen in het zwembad.
 • Indien een kind zich anders gedraagt of moeilijk doet door de aanwezigheid van zijn ouder, wordt de begeleiding herbekeken.

Bedankt voor het respecteren van deze afspraken!
We kijken uit naar een mooie samenwerking.